Site Overlay

REGULAMIN SZKOLEŃ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ STACJONARNĄ
MARKI
BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE


I Definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE
 2. Korzystając z oferty BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE akceptujesz:
 3. a) zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się na profilach social media @beauty_.house._ na Instagramie oraz /BeautyHouse.Bydgoszcz na Facebooku, w wersji papierowej w siedzibie firmy.
 4. b) politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych, którą znajdziesz na profilach social media na Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy.
 5. c) informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest na profilach social media /BeautyHouse.Bydgoszcz na Facebooku oraz @beauty_.house._ na Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy.
 6. Właścicielem BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE jest:
 7. Paulina Szewe prowadzącą/cy działalność gospodarczą pod firmą BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 3/18, NIP 5040059002 REGON 383525214, adres e-mail paulina.szewe25@gmail.com , telefon kontaktowy: 693994294 (dalej: Marka/Salon/Gwarant).
 8. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Markę w ramach działalności BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę, w szczególności umowę szkoleniową.
 9. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Markę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 10. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 11. Usługą – szkolenia wymienione w poniższym regulaminie. Usługi te są wymienione i opisane na Facebooku/Instagramie/Stronie Internetowej, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Marką a Kupującym.
 12. Obserwujący– osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile WWW.BEAUTYHOUSE.BYDGOSZCZ.PL, @BEAUTY_.HOUSE._ , /BEAUTYHOUSE.BYDGOSZCZ w ww. mediach społecznościowych.
 13. Operator Płatności– Paytel SA, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.
 14. Instagram– profil @BEAUTY_.HOUSE._
 15. Facebook– profil /BEAUTYHOUSE.BYDGOSZCZ

II Szkolenia

 1. Marka w swojej ofercie udostępnia następujące szkolenia:
 2. a)LIFTING RZĘS & LAMINACJA & BOTOX
 3. b)LAMINACJA BRWI & GEOMETRIA & FARBOWANIE
 4. c)HENNA PUDROWA & GEOMETRIA BRWI
 5. d)STYLIZACJA RZĘS – SZKOLENIE PODSTAWOWE METODĄ 1:1
 6. e)STYLIZACJA RZĘS – SZKOLENIE OBJĘTOŚCIOWE METODĄ 2D-5D
 7. Szczegółowe opisy szkoleń, ich harmonogram oraz uzyskiwane po odbyciu szkolenia korzyści są opisane na stronie internetowej www.beautyhouse.bydgoszcz.pl/szkolenia
 8. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przekazywanie takich treści w ramach formularzy udostępnianych przez Beauty House Paulina Szewe
 10. Wszystkie ceny podane w umowie są cenami brutto.
 11. W przypadku szkoleń stacjonarnych Kupujący otrzymuje materiały szkoleniowe w dniu szkolenia, w siedzibie Marki. Koszty wyprodukowania materiałów pokrywa Marka.
 12. W przypadku szkoleń stacjonarnych, Kupujący otrzyma na podany w formularzu adres e-mail lub telefonicznie przypomnienie z danymi dotyczącymi miejsca oraz godziny szkolenia.
 13. W przypadku szkoleń stacjonarnych Kupujący otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia w ostatnim dniu szkolenia pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych i prawnych ukończenia szkolenia.
 14. Certyfikat będzie wydany w języku polskim. W przypadku chęci uzyskania przez Kupującego dodatkowych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu bądź duplikatu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty 100,00 zł – za wydanie duplikatu certyfikatu ukończenia szkolenia. Certyfikat może zostać sporządzony w języku angielskim lub niemieckim z dodatkowym obowiązkiem zapłaty – 100zł.
 15. Kupujący przy zakupie szkolenia wybiera termin realizacji szkolenia. W przypadku nie wzięcia przez Kupującego udziału w szkoleniu w terminie przez niego wybranym oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przeniesienia terminu, Marka zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Kupującemu nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za szkolenie.
 16. Ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. O gwarancji terminu decyduje kolejność uiszczenia zadatku za szkolenie.
 17. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Marki i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Marki i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.
 18. Marka nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Marki, za które Marka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

III Udostępnienie autorskich praw majątkowych

 1. Przygotowane przez Markę materiały szkoleniowe oraz proces dydaktyczny stanowią utwór (dalej jako „Utwory”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Marka zobowiązuje się udostępnić Kupującemu autorskie prawa majątkowe do Utworów w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, a Kupujący zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnione materiały szkoleniowe) wyłącznie do celów nauki własnej i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Marki lub innego właściciela praw autorskich.
 3. Każdorazowe wykorzystanie materiałów do celu innego niż określony w pkt 2 i 3, powoduje konieczność uzyskania pisemnej zgody Marki.
 4. Marka zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 5. W przypadku naruszenia postanowień §3 Regulaminu, Marka może dochodzić od Kupującego odszkodowania za poniesione straty materialne i niematerialne, wynikłe z tego naruszenia.

IV Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać osobiście w siedzibie salonu po zakończeniu szkolenia tylko w przypadku, kiedy nie został omówiony program szkolenia zgodnie z umową.
 2. Jeśli na szkoleniu nie pojawią się modelki, które zapewnia Marka i nie zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne. W przypadku zapewnienia modelek na zajęcia praktyczne samowolnie przez Kupującego i nie pojawienie się ich, Marka nie odpowiada za brak przeprowadzenia zajęć praktycznych.
 3. Reklamacje dotyczące szkolenia należy składać bezpośrednio po zakończeniu w ten sam dzień, po wyjściu z salonu reklamacje nie będą przyjmowane.

V Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupującemu przysługuje prawo do:
 2. a)Otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia, pod warunkiem jego pozytywnego ukończenia oraz spełnienia innych, określonych w niniejszym Regulaminie warunków formalnych.
 3. b)Uczestnictwa w promocjach i konkursach organizowanych przez BEAUTY HOUSE PAULINA SZEWE
 4. c)Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Marki.
 5. Konsument, który zawarł z Marką umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Markę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą, telefonicznie, poprzez wiadomość sms lub w formie elektronicznej.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Marka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został prawidłowo poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Kupujący odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 10. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

VI Uprawnienia i odpowiedzialność Marki

 1. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu/Szkolenia przez Pracowników.
 2. Marka ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za okrycie wierzchnie ani za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Salonie, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki.

VII Zmiany oferty i promocje

 1. Marka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług/Szkoleń znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług/Szkoleń z oferty oraz wprowadzania nowych Usług/Szkoleń i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

VIII Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies oraz klauzuli RODO na social, oraz w siedzibie firmy.

IX Postanowienia końcowe

 1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania zrealizowania umowy szkoleniowej.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, marka deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Marka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na social media Marki oraz w jego siedzibie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 6. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:
 7. a)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 8. b)zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 9. c)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 10. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 11. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 12. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
 13. Data aktualizacji regulaminu: 01.03.2023r.