Site Overlay

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Beauty House Bydgoszcz


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (dalej zwanego „KONKURS”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Beauty House – Bydgoszcz jest firma Natalia Grabek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natalia Grabek Beauty House z siedzibą ul. Bydgoskich Olimpijczyków 7/3, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5581836380 oraz Paulina Szewe prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Beauty House Paulina Szewe z siedzibą ul. Bydgoskich Olimpijczyków 7, 85-796 Bydgoszcz, NIP 5040059002 (dalej nazywane ”ORGANIZATORZY”).
 2. Fundatorami nagród w KONKURSIE są ORGANIZATORZY.
 3. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników KONKURSU są ORGANIZATORZY.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do KONKURSU. Osobom udostępniającym dane, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszym regulamin (dalej, „REGULAMIN”) określa warunki KONKURSU, który Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. KONKURS zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem KONKURSU, tj. udzieleniem informacji na temat KONKURSU, oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują ORGANIZATORZY.
 9. KONKURS nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. §29 tejże ustawy.

II Uczestnik KONKURSU


 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała REGULAMIN (dalej, ”Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  • jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zapoznał się z treścią niniejszego REGULAMINU i w sposób dobrowolny przystępuje do KONKURSU;
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki REGULAMINU,w tym zapoznał się z treścią Załącznika, dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień REGULAMINU, w tym również regulaminu Facebook;
  • Uczestnikami KONKURSU nie mogą być ORGANIZATORZY.

III Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami (dalej „NAGRODY”) w KONKURSIE są towary,usługi wymienione w treści KONKURSU opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Beauty House – Bydgoszcz.

IV Miejsca, czas i zasady KONKURSU

 1. KONKURS jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu Facebook, na profilu Beauty House – Bydgoszcz.
 2. Termin obowiązywania KONKURSU został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook, na profilu Beauty House – Bydgoszcz.

V Zasady uczestnictwa w KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika jest skorzystanie z usług Beauty House – Bydgoszcz, a następnie polubienie funpage (chyba, że zrobił to wcześniej), udostępnienie posta oraz umieszczenie (oznaczenie) w komentarzu 3 znajomych.
 2. Każdy uczestnik może udostępniać post dowolną ilość razy.
 3. Organizatorzy dokonają losowania 3 osób, które spełniły warunki konkursowe, przeznaczy nagrody i ogłosi zwycięzców na funpage’u Beauty House – Bydgoszcz.
 4. Informacja o KONKURSIE będą dostępne na Facebooku na profilu Beauty House – Bydgoszcz.

VI Warunki uczestnictwa w KONKURSIE i odbioru NAGRÓD

 1. Dostęp do KONKURSU jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest zaakceptowanie REGULAMINU, potwierdzenie swojej pełnoletności oraz poprawne wykonane zadania, opisanego w punkcie V REGULAMINU.
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej w czasie 48 h po ogłoszeniu wyników konkursu, na funpage Beauty House – Bydgoszcz z następującymi danymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt V oraz przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez Uczestnika prawa do NAGRODY.
 5. Przyznane w KONKURSIE NAGRODY, będzie można odebrać osobiście w gabinecie Beauty House w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania przez ORGANIZATORÓW informacji, o której mowa w pkt V.
 6. Przyznane NAGRODY nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inny jej ekwiwalent.
 7. O przyznaniu NAGRODY decydują ORGANIZATORZY.

VII Zakres odpowiedzialności ORGANIZATORÓW

 1. ORGANIZATORZY nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników KONKURSU, w tym brak możliwości przekazania NAGRÓD, z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
 2. ORGANIZATORZY oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń REGULAMINU lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w KONKURSIE Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub REGULAMINEM oraz regulaminem Facebooka,w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub REGULAMINEM dostępnym na portalu Facebook ( w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/ profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/ profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania KONKURSU;
  5. tworzą fikcyjne konta/ profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  6. nie ukończyli 18 lat.

VIII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników KONKURSU będą przechowywane przez ORGANIZATORÓW wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia KONKURSU.
 2. Dane osobowe Uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORÓW tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia KONKURSU i wydania NAGRÓD wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w KONKURSIE wymagana est rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w KONKURSIE.

IX Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do KONKURSU przysługują ORGANIZATOROM. Uczestnictwo w KONKURSIE nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakichkolwiek sposób praw własności intelektualnej w KONKURSIE, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu KONKURSU lub jego części a także poszczególnych utworów i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Administratorów;
  2. korzystanie z KONKURSÓW w sposób niezgodny z REGULAMINEM lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania KONKURSÓW lub stwierdzonych naruszeń REGULAMINU winny być zgłaszane ORGANIZATOROM za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem Beauty House – Bydgoszcz.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika KONKURSU jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez ORGANIZATORÓW.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji ORGANIZATORÓW przez wiadomość prywatną na profilu Uczestnika na Facebooku.

XI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2019 r. do odwołania
 2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym REGULAMINEM stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin KONKURSU dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.beautyhouse.bydgoszcz.pl/regulamin-konkursu